Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Nedir? Amaçları Nelerdir?

Doğa ve doğa ötesi varlıkları (biyotik, abiyotik), olayları ve bunlar arasındaki gerçek objektif-sübjektif (algılanabilen ve algılanamayan) bilgileri insanların hizmetine takdim eden bilim dalıdır.

Bilim-Fen ve Teknolojinin Doğasını Anlama  
Bilim: Doğa, doğa ötesindeki canlı, cansız varlıkları, olayları, olguları, kavramları ve ilişkileri inceleme araştırma uygulama aracıdır. Diğer bir deyişle bilim; insanoğlunun kendi içindeki ve dışındaki her türlü varlık ve bu varlıklar arasındaki ilişkileri öğrenme ve bunlardan hareketle kendi menfaatleri için neticeler ve uygulamalar çıkarma aracıdır. Bilimin doğası ise insanın çevresini etkili bir biçimde kullanma aracıdır. Fen bilgisi, genel olarak bilimin beşeri bilimler dışındaki paftasını(kısmını) temsil etmektedir. Diğer bir deyişle fen bilgisi doğa bilimi olarak bilinir. Fen’in doğası ise doğa bir kaynaktır ve yaşam yeridir. Fen, bu kaynak ve yaşam yerinin doğasını tanıma ve edindiği gerçek bilgileri öğretme ve sunmadır.

Fen Bilimleri Eğitiminin Amaç ve Hedefleri

1- Fen konularında öğrencilere genel bilgi vermek (fen okur-yazarlığı). 
2- Fen ve teknoloji alanındaki temel mesleki öğretim-eğitimini oluşturmak.
3- Öğretim hedefleri(Bilişsel hedefler):Doğayı algılama ve yorumlamanın düşünsel süreçleriyle ilgilidir. Bilgi edinme, kullanma hedefleriyle ilgilidir.
4- Eğitim hedefleri(Duyuşsal hedefler):Zihinsel süreçlerle ilgilidir. Öğrenciye kişisel, ahlak, toplumsal sorumluluk, bilimsel bilinçlilik ve bunun gibi özellikleri kazandırmayı amaçlayan hedeflerdir. 
5- Beceri hedefleri (Psikomotor hedefler):Öğretim ve eğitim hedeflerinin toplam hedef ürünüdür. Bedensel(el becerileri, vb.), zihinsel ve diğer becerilerle ilgilidir.

Fen Bilimleri Dersinin Amaçları                                              Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi ve diğer doğa bilimleriyle ilgili fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeolojik (yer bilim), astronomi (uzay bilim) ile ilgili; doğadaki varlık, süreç ve olgularla edinilen bilgilerin tüm varlıkların yararına kullanılmasını amaçlar. 
Fen bilgisi ve doğa bilgilerini öğrenmenin diğer bir amacı da doğal varlık ve sistemler arasındaki ilişki mantığını asimile etmek, bu mantığa dayalı bilgi ve teknoloji üretmektir. 
Fen bilgisinin amacı; kainattaki varlıkları, olayları, olguları ve değişkenliklerle ilgili bilgileri bilimsel yöntemlerle ya da toplumsal tecrübelerle edinilen bilgi ve belgeleri insanlara öğretmek ve hayatta uygulamaktır.

Fen Bilimleri Dersi Nasıl Yürütülmelidir?

Fen ve Teknoloji dersinde amaç bilgiyi aramak ve çocuğa bunu buldurmak olmalıdır. Bu ders çocuklar için eğlenceli hale getirilmeli ve bilgiyi bulmada öğrencilere teşvik edici ortamlar oluşturulmalıdır.

Boğaziçi Kolejinde Fen Bilimleri Dersi

Okulumuzda fen bilimleri dersinde amaç kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Kalıcı öğrenmenin sağlanabilmesi için düz anlatım yerine öğrencilerin aktif olduğu etkinlik ve uygulamaların yapıldığı bir öğretim ortamı oluşturulmaktadır. Her ünite sonunda öğrencilerle konu ile ilgili sınıf içi etkinlikler yapılmaktadır. Konu ile ilgili çeşitli oyunlar hazırlanarak öğrenciler aktif hale getirilmektedir. Tüm sınıfların fen bilimleri dersi haricinde laboratuvar dersleri de mevcuttur. Laboratuvar derslerinde öğrenilen konularla ilgili deneyler, maketler yapılarak hem kalıcı öğrenme hem de öğrencilerin bilimsel yöntemleri kullanarak günlük yaşantılarda karşılaşılan problemlere çözüm üretme becerileri geliştirilmektedir. Boğaziçi Koleji ile feni sever ve yeni şeyler öğreniriz.