PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

 

Rehberlik kendini anlaması problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmeleri, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır. Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle gelişmesini ve böylece onun kendini gerçekleştirmesini amaçlayan psikolojik yardım hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi gereği önem taşır.Rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirini tamamlar.

 

 • Hizmetler birbirinin alanını kısmen kapsasa da kendine özgü etkinlikleri de içerir.
 • Tüm hizmetlerin merkezinde psikolojik danışma yardımı yer alır.
 • Hizmetler arasındaki ilişkiler aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok yönlü bir yapıya sahiptir.

Psikolojik danışma bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Bu hizmet yetişmiş uzman kişilerce verilen profesyonel bir hizmettir.

 

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

 • Oryantasyon
 • Bireysel Görüşme
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • Yönlendirme
 • Bireysel ve Grup Rehberliği
 • Bireysel ve Grup Danışmanlığı
 • Kariyer Planlama
 • Sınav Kaygısı

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

 • Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
 • Sınıf Öğretmenleri Görüşmeleri
 • Sınıf içi pozitif disiplin ( beden dili, iletişim, ses ve diksiyon, sınıfta otorite, zor çocukla baş etme …)
 • Yaratıcı düşünce ve oyunun sınıfta kullanım becerisi (drama ve oyun etkinlikleri)
 • Çocukta resim ve sembol analizi ile çocuğu
 • Anket Uygulamaları:   -Duygusal zeka ölçeği

-Mesleki doyum ölçeği

Veliye Yönelik Çalışmalar

 • VOP ( Veli Oryantasyon Programı )
 • Aile Eğitim Seminerleri
 • Aile Danışmanlığı
 • Okul Aile Birliği İşbirliği

Boğaziçi Okulları PDR Uzmanları olarak öncelikli hedeflerimiz:

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN;

 • İçinde bulundukları gelişim döneminden kaynaklanan ya da çevrenin etkileri sonucu oluşan sorunlarının farkına vararak çözebilmeleri için en doğru ve en uygun kararları alabilecek yeterliliği kazanmalarına,
 • Bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerden dengeli bir biçimde gelişebilmelerine,
 • İlgi ve yeteneklerini tanıyıp etkili bir biçimde geliştirebilmelerine,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim programına hazırlanmalarına,
 • İletişim becerilerini geliştirebilmelerine,
 • Özgür zamanlarını etkili bir biçimde değerlendirme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaktır.

VELİLERİMİZİN;

 • Çocuklarının okul ortamındaki gelişimleriyle ilgili bilgi edinmelerine,
 • Okul-ev işbirliği ve tutarlılığını sağlamalarına,
 • Velilerimizin, çocuklarıyla okul ya da ev ortamında yaşadıkları güçlükleri çözümleyebilmelerine destek olmaktır.

ÖĞRETMENLERİMİZİN;

 • Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemlerini anlamalarına ve etkili iletişim kurmalarına,
 • PDR Merkezi ile iletişim içinde olarak izleme ve gözlem yapabilmelerine destek olmaktır.

Bunları da sevebilirsiniz